”Vi har inte glömt bort Lindome”

Den senaste tiden har det riktats en del kritik mot att Mölndals stad inte satsar på Lindome. Men arbetet med att rusta upp och öka tryggheten är i full gång. Här kommer en sammanställning kring planerna för att utveckla Lindome.

Vi förstår att det kan upplevas som att det varken satsas på eller finns planer för att utveckla Lindome, men vi har inte glömt bort Lindome, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande.

Både i Mölndals-Posten och på sociala medier har invånare de senaste veckorna riktat kritik mot kommunen där man bland annat påtalat ett slitet centrum, otrygghet och en nedläggningshotad skola.

Kristian Vramsten förstår kritiken.

Mycket fokus har hittills varit på att färdigställa Mölndals innerstad och nu i nästa steg kommer vi att fokusera mer på Lindome och Kållered, säger han.

Både på kort och på längre sikt händer det mycket.

Det finns en enorm potential i Lindome, men av olika anledningar har tyvärr våra långsiktiga planer blivit fördröjda, säger Kristian Vramsten. Det är vårt mål att växla upp utvecklingsarbetet under 2021.

På kort sikt ser vi över parker

Parkområdet vid Lindomeån från centrum mot Tåbro-området har rustats upp de senaste åren och upprustningen fortsätter. Nya sittplatser och grusgångar samt en uppfräschning av växtligheten har genomförts. Hundrastgården är flyttad och området har delvis öppnats upp mot vattnet.

Nyligen byggdes lekparken vid Valåsparken om. Under året kommer vi att se över vad som kan göras på allmän plats när det gäller växtlighet med mera kring exempelvis Almåsgången/Centrumgatan. Det finns även planer på att utveckla stråket mellan Lindome centrum och Lindome station för att skapa en trygg och attraktiv plats som förhoppningsvis bidrar till ett ökat hållbart resande.

Ny aktivitetspark

Förbo planerar en ny aktivitetspark med bland annat pumptrackbana, hängmattor och utekök. Parken ska byggas vid Förbos bostadsområde i Lindome centrum och en bit upp i skogen.

Ett brottsförebyggande arbete pågår mellan Mölndals stad och polisen för att öka tryggheten i Lindome.

Underhållsbehov och överkapacitet

När det gäller skolorna i Lindome finns ett stort underhållsbehov samtidigt som det finns en överkapacitet på cirka 400 elevplatser. Det innebär att det blir höga lokalkostnader per elev och att en effektivare användning av kommunens lokaler skulle göra det möjligt att lägga mer pengar på undervisning. Just nu pågår därför en översyn av skolorganisationen i Lindome.

Inom skola och förskola pågår det också ett arbete med att se över både belysning och andra utemiljöer.

Nulägesanalys ska ge bättre stadsplanering

Arbetet med en nulägesanalys av de centrala delarna i Lindome pågår. Syftet är att få en bild över hur samhället ska stadsutvecklas. Det handlar bland annat om att ta reda på vilken kapacitet det finns inom skola, förskola och äldreomsorg men också förutsättningar som trafiksituationen på vägarna och vilka områden som kan svämmas över vid skyfall.

Försenade detaljplaner

Sedan många år tillbaka pågår ett detaljplanarbete för Lindome. På idéstadiet finns planer på att knyta samman Lindome centrum och Lindome station. Detta arbete har tyvärr blivit fördröjt på grund av brist på samsyn mellan olika berörda markägare, Mölndals stad och exploatörer. Kopplat till detta har plan- och exploateringsutskottet tagit fram en utredning om det framtida behovet av nya bostäder och verksamhetsfastigheter som finns i Lindome. Kommunens avsikt är att noga analysera resultatet från denna utredning och utifrån detta samt de samtal som förs med privata intressenter komma fram till en grund för det fortsatta planarbetet. Målet är att starta upp och genomföra dessa aktiviteter under 2021.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad