Utvärderar kommunens krisarbete

Just nu utvärderas Mölndals stads krisarbete kopplat till covid-19. Pandemin har inneburit stora organisatoriska, lednings­mässiga och resursmässiga ansträngningar för kommunen.

Krisarbetet med covid-19 liknar inget vi tidigare upplevt. Just nu pågår utvärderingen KomCo – Kommuner i Coronatider som en del av ett gemensamt forskningsprojekt som anordnas av Kommunforskning i Västsverige. Några av de kommuner som deltar är Göteborg, Tanum och Borås.

Tanken med att använda en extern part för att utvärdera krisarbetet är att uppnå ett så objektivt och rättvisande resultat som möjligt, säger Charlotta Källerfelt, säkerhets- och beredskapschef på Mölndals stad.

De erfarenheter av krisarbetet som kommer fram genom utvärderingen kan till exempel användas för att reflektera och lära om både kommunens egna och andra kommuners verksamhet och kapacitet. I utvärderingen ingår till exempel frågeställningar om hur konsekvenserna av pandemin har hanterats, vilken beredskap som inledningsvis fanns och vilka de främsta lärdomarna av krisarbetet är.

Hur ser processen ut?

Ett antal nyckelpersoner från Mölndals stads olika förvaltningar har gjort en självvärdering där de beskriver och värderar arbetet med pandemin från början till där vi är nu. Denna process är nu klar. Den 12 april inleddes nästa fas, de så kallade hearingveckorna.

Gruppintervjuer ska göras för att få en förståelse kring vilka förändringar vi gjort, hur arbetet ställts om och hur vi prioriterat vårt arbete. Syftet är att fortsätta lära oss av oss själva och också kunna förbättra pandemiarbetet framåt, säger Charlotta Källerfelt.

Resultatet presenteras i maj

För att kunna bidra med ytterligare intressanta aspekter kommer även kompletterande intervjuer att göras med kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt medarbetare inom ekonomi, IT och näringsliv, HR och upphandling.

Den 17 maj kommer rapporten vara klar och den 27 maj kommer vi få en presentation av studien, berättar Charlotta Källerfelt.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad