Lyckat resultat för projekt MODIG

För två år sedan startade projekt MODIG som syftade till att stärka den digitala kompetensen hos personal och chefer inom vård och omsorg. I mars avslutades projektet och utvärderingarna visar på goda resultat.

Sedan 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndals stad deltagit i projekt MODIG. Genom projektet har totalt 1 037 chefer och personal blivit utbildade inom bland annat Office 365, digitalisering/välfärdsteknik, GDPR och sociala medier.

I mars 2021 avslutades projektet och de utvärderingar som gjorts under projektets gång visar på goda resultat.

Ökad förståelse och kunskap

83 procent av deltagarna i en utbildning uppgav att de har fått en ökad förståelse för hur digitala arbetssätt kan bidra till nytta för verksamheter och brukare. Hela 99 procent av deltagarna i en annan utbildning anser att de fått en ökad kunskap i att arbeta med Outlook, stadens verktyg för mejl och mötesbokningar.

Fler digitala arbetssätt

Resultaten visar att 86 procent av cheferna som medverkat i projektet har anpassat en eller flera rutiner till ett digitalt arbetssätt och 62 procent av deltagarna uppger att de använt sig mer av digitala verktyg efter projektet.

Det känns fantastiskt att projektet har bidragit till en ökad användning av digitala arbetssätt inom förvaltningen. Nu gäller det att fortsätta använda och utveckla dessa arbetssätt. Förvaltningen satsar därför på att ha två digitaliseringscoacher som ska stötta verksamheterna i detta arbete, berättar Myriam Belbekri, digitaliseringsledare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Långsiktigt lärande på arbetsplatsen

I projekt MODIG fanns ett antal digitaliseringsombud som ansvarade för utbildningarna. Två av dessa ombud går efter sommaren över till att bli digitaliseringscoacher. Deras uppdrag blir bland annat att vidareutbilda personal och chefer samt stötta verksamheterna vid införandet av nya digitala arbetssätt.

Projekt MODIG

Projekt MODIG var ett ESF-finansierat projekt som drevs av Göteborgsregionen 2019-2021 i syfte att stärka den digitala kompetensen bland chefer och personal inom vård och omsorg samt främja ett långsiktigt arbetsplatslärande. I projektet deltog sju kommuner inom regionen.

Modig – Mer Omsorg med DIGital teknik

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad