Tack för alla synpunkter - nu fortsätter visionsarbetet!

Arbetet med att ta fram en uppdaterad vision för Mölndal kan delas in i tre faser. Nu har vi klara med den första delen, insamlingsfasen. Vi är väldigt glada för det stora engagemanget och att så många delat med sig av sina åsikter. Nästa steg är att bearbeta materialet och att slutligen formulera den justerade visionen.

Revidering av Mölndal vision 2022

Mölndal vision 2022 antogs år 2013 och närmar sig nu sitt slut.
I september 2021 startade vi upp arbetet med att justera visionen. Visioner för kommuner sträcker sig ofta över lång tid. Det innebär att stadens vision inte kan ses som särskilt gammal och det finns heller inget behov av att göra om den från grunden.

Vad är viktigast för vår kommun?

För att blicka framåt och i samband med revideringen lyssna in vad olika målgrupper tycker är viktigast att utveckla i vår kommun, så har ett insamlingsarbete pågått under hösten.

Visionsgruppen har varit på turné och besökt såväl Lindome, som Kållered, Bifrost och Mölndals centrum. Intervjuer har förts med representanter från närings- och föreningslivet. Workshops med politiker och tjänstemän har genomförts. Vykort har skickats till alla hushåll.

890 synpunkter har inkommit

Många har engagerat sig och delat med sig av sina åsikter.

Vi har glädjande nog mottagit så många som 890 synpunkter, insamlade via formulär på molndal.se, säger Eleonor Björnfot som är projektledare. Vi vill rikta ett stort tack till alla invånare, anställda i Mölndals stad, föreningsliv och representanter från näringslivet, som engagerat sig och delat med sig av sina tankar. Det stora engagemanget bör ses som en framgång. Också de förslag på förbättringar som inkommit.

Så vad tyckte man då?

Så här var synpunkterna fördelade på olika ämnen. Här ser man tydligt vilka typer av frågor som anses vara viktiga för många.

Sammanfattningsvis kan man utifrån de åsikter som kommit in säga att:

  • Många värnar hela kommunen
  • Många tror att förbättring är möjlig
  • Trafiken genomsyrar det mesta
  • Bygg för unga, bygg för barnfamiljer och bygg för äldre. Helt enkelt bygg för alla!
  • Många vill ha det tryggare

Nu fortsätter arbetet

Nästa steg är bearbetningsfasen och därefter ska visionen formuleras.

Vi jämför nu de inkomna synpunkterna med den nuvarande visionen, liksom rådande trend- och omvärldsanalyser, och ser vad som behöver ändras, säger Eleonor Björnfot.

Förslag på ny reviderad vision presenteras för kommunstyrelsen i mars 2022 och beslut fattas i kommunfullmäktige i april.

Varför behövs en vision?

För att Mölndal ska kunna bli en ännu bättre stad för alla som bor och verkar här så behöver vi ha en gemensam framtidsbild, en vision. Med den nya visionen bestämmer vi tillsammans en inriktning för hur Mölndal ska utvecklas.

Visionen ska ligga till grund för strategisk planering och utveckling i Mölndals stad. Med visionen som grund sätter de folkvalda mål för vad som ska uppnås för att visionen ska kunna förverkligas.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad