Dagvatten

Funderar du ibland på vad som händer med allt vatten som kommer vid regn och snösmältning? Vart tar vattnet vägen om det inte finns en bäck eller å i närheten?

Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, vägar, gator och parker. När naturmark blir bebyggd kan regnvattnet inte längre rinna undan på ett naturligt sätt. Det gör att det blir mer dagvatten. De flesta fastighetsägare betalar en dagvattenavgift.

För att inte belasta avloppsreningsverken, finns det separata ledningar för dagvatten som går direkt till vattendrag och sjöar. I Mölndal finns 29 mil sådana ledningar. Dagvatten får du inte ansluta till spillvattenledningar.

I äldre bostadsområden förekommer att spill- dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning. I samband med att befintligt ledningsnät förnyas byggs istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten ut i dessa områden. Ladda ner information om dagvattenseparering Pdf, 1.2 MB..

Riktlinjer för dagvattenhantering

Mölndals stad har en dagvattenstrategi Pdf, 1.8 MB. som beskriver  hur staden långsiktigt ska få en hållbar hantering av dagvattnet.

Som komplement till strategin finns:

Anmäl din dagvattenanläggning

Du ska enligt riktlinjerna för rening av dagvatten anmäla din dagvattenanläggning. Det gör du via vårt formulär anmälan av dagvattenanläggning.

Var rädd om vår miljö

Vatten som rinner ner i brunnar, rör eller diken leds till närmaste mottagare, till exempel en bäck eller å. I de flesta fall renas inte vattnet utan leds bara undan från områden där det kan orsaka problem och översvämningar.

Eftersom dagvattnet inte renas är det extra viktigt att inte orsaka föroreningar. Tänk på att till exempel inte tvätta bilen på garageuppfarten. De kemiska medel som används vid biltvätt förs då helt orenat ut i naturen.

Om du ser en översvämmad dagvattenbrunn kan du anmäla det till kontaktcenter via telefon eller webbanmälan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad