Granskning av detaljplan för Västerbergsskolan och Bifrost förskola m.fl.

Kungörelse - Granskning av detaljplan för Västerbergsskolan och Bifrost förskola m.fl.

Granskning
Detaljplan för Västerbergsskolan och Bifrosts förskola m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av verksamhetsanpassade lokaler för ett större antal elever för Västerbergsskolan och Bifrosts förskola. Syftet är också att säkerställa att ny skola och förskola kan uppföras på ett sätt som tillvaratar platsens kvaliteter med omgivande park och natur och som stärker stråk och kopplingar i området.

Planområdet är beläget i Bifrost i västra Mölndal och omfattar ca 68 hektar. Planområdet omfattar främst Västerbergsskolan och Bifrosts förskola, del av angränsande Bifrosts stadsdelspark med gc-vägarna Pinnharvsgången och Utsädesgången, del av Pinnharvsgatan och yta för parkering för verksamheternas behov. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Mölndals stad.

En mindre del av kvartersmark på fastigheten Pinnharven 1 föreslås tas i anspråk som allmänplatsmark för att möjliggöra en vändplan i slutet av Pinnharvsgatan så att lämning och hämtning av barn kan ske innan gc-vägen Utsädesgången.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Louise Eiterjord tel. 031-315 13 07, e-post: louise.eiterjord@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 17 mars – 15 april 2022 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

För utbyte av information och synpunkter kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på e-post planexploatering@molndal.se senast den 29 mars för anmälan till ett digitalt samrådsmöte den 31 mars 2022 kl. 18.00.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 15 april 2022. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad