Frågor och svar om verksamhets­övergången

Här presenteras svaren på de frågor som kommer in under tiden som förberedelserna inför verksamhetsövergången till Attendo AB pågår.

Ställ din fråga via formuläret. Vi besvarar din fråga så snabbt som möjligt och presenterar svaren löpande på denna sida.

Uppdaterat 1 juni, kl. 12:00

Anställning

Kan Attendo ändra min anställningsform och mina anställningsvillkor?

Svar:

Den anställningsform, sysselsättningsgrad och lön som du har i dag tar du med dig in som anställd i Attendo. Eventuella förmåner, som exempelvis västtrafikkort, friskvårdsbidrag och semesterväxling tar du inte med dig. Attendo erbjuder andra förmåner till sin personal. Från och med 1 november så leder och fördelar Attendo arbetet.

När kommer arbetsgivaren Mölndals stad kontakta de som vill stanna kvar i Mölndal och undersöka ny placering?

Svar:
Det finns inte med i tidplanen ännu. Den processen startar i höst när vi vet hur många som väljer att stanna kvar. Det föregås av en MBL där vi efter förhandling vet var vi ska placera våra medarbetare.

Gäller erbjudandet om verksamhetsövergång i Mölndal alla anställningsformer?

Svar:

Verksamhetsövergången gäller dig som är tillsvidareanställd. Om du går exempelvis har ett föräldravikariat och den ordinarie arbetstagare vill stanna kvar i Mölndal så sker resterande tid av ditt vikariat i Mölndal. Det samma gäller om ordinarie arbetstagare följer med till Attendo, då följer du som vikarie med över så länge vikariatet gäller.

Vad gäller för timvikarier?

Svar:

Timvikarier omfattas inte av verksamhetsövergången.

Vad gäller om jag har en allmän visstidsanställning?

Svar:

Visstidsanställda omfattas inte av verksamhetsövergången i dagsläget. Samtliga allmänna visstidsanställningar som finns på Lackarebäcks äldreboende i kommunens regi kommer att upphöra innan Attendo tar över driften.

Om jag väljer att följa med över till Attendo, har jag samma anställning som i Mölndal?

Svar:

Ja, om du är tillsvidareanställd så följer det som står i ditt anställningsavtal med över till Attendo, exempelvis om du arbetar 100 % eller om du arbetar natt. Detta gäller även dig som för tillfället är sjukskriven, tjänstledig eller föräldraledig.

Om jag väljer att följa med över till Attendo, kan de plötsligt avsluta min anställning?

Svar:

Samma arbetsrättsliga lagar och regler gäller för Attendo, exempelvis tillämpning av turordningslista. Vidare har Attendo ett kollektivavtal: Kommunal Äldreomsorg F 2021-2023 Pdf, 3.3 MB.. Du som arbetstagare tar med dig din anställningstid, lön och sysselsättningsgrad, de så kallade LAS-dagarna.

Personal som jobbar natt på Lackarebäcks äldreboende, finns det en risk att de blir omplacerade till att jobba på dagen istället för natten? Eller är de garanterade att få jobba kvar på natten? Att jobba natt är ett mycket eftertraktat jobb och personal vill vara säkra på att de kommer få fortsätta jobba natt.

Svar:

Ja, personal kan bli omplacerad från natt till dag under förutsättning att man följt de arbetsrättsliga reglerna kring omplacering. Det gäller även personal som är anställd av Mölndals stad.

Svar:

Vid en verksamhetsövergång behåller du din grundlön.

Kommer personal att få stanna kvar på sin avdelning (hus)?

Svar:

Attendo ser gärna att personalen stannar kvar på sina avdelningar/hus, i så stor utsträckning som möjligt. Målsättningen med verksamhetsövergången är att den ska ske med minsta möjliga olägenhet för brukarna.

Vad händer om jag väljer att stanna kvar i kommunen, kan jag förlora min heltidstjänst?

Svar:

Du får behålla din sysselsättningsgrad under förutsättning att det finns en motsvarande vakans för dig inom staden. Om det inte finns någon motsvarande vakans så kan vi behöva omplacera personal, vilket kan leda till att du får en annan sysselsättningsgrad än vad du har idag.

Varför har vi som medarbetare inte förtur till tjänster i andra verksamheter inom förvaltningen?

Svar:

Detta är en fråga som inte kan besvaras i dagsläget. När vi vet hur många som behöver ny placering kommer detta att bli en förhandlingsfråga med de fackliga organisationerna.

Svar:

Inrangering är en förhandling mellan fackliga organisationer och Attendo om vilket kollektivavtalet som ska gälla det första året efter verksamhetsövergången. Om den görs så görs i samband med verksamhetsövergången.

Kommer alla som vill och som nu är anställda av Mölndals stad få fortsatt tjänst hos Attendo AB vid övergången? Om ja, är detta reglerat i avtal och i så fall vilket/vilka? Kommer tjänstegrad och lönenivå vara oförändrade?

Svar:

Alla som vill följa med till Attendo är välkomna att göra det. Personalen ingår i verksamhetsövergången. Kollektivavtalet heter Vårdarbetsgivarna branch F. Attendo tar över anställningsavtalet med gällande sysselsättningsgrad och lön.

Svar:

Om du som medarbetare väljer att vara kvar i staden så startas en process för att försöka hitta en annan placering i staden. Denna process kommer att ske tillsammans med fackliga parter och berörda medarbetare kommer ges löpande information.

Arbetstid

Arbetar man 9 eller 10 timmars nätter (hos Attendo)?

Svar:

Det ser olika ut i olika verksamheter. En vanligt arbetspass för natten kan vara kl. 21-07, det vill säga 10 timmar.

Hur mycket är OB tillägget, kväll, natt, helg, storhelg och vilken tid börjar nattens OB?

Svar:

Arbetar du i Mölndals stad går du under kollektivavtalet Allmänna bestämmelser för aktuell bransch. Som anställd på Attendo är det kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal för branch F som gäller. Vid en verksamhetsövergång kommer Attendo, tillsammans med Kommunal, överens om när villkoren för det nya kollektivavtalet börjar gälla.

Kollektivavtal Kommunal Äldreomsorg F 2021-2023 Pdf, 3.3 MB. har nyligen tecknats. Det kommer snart att finnas tillgängligt även på Vårdförbundets sida Kollektivavtal för privata sektorn.

Svar:

Attendo tillhör arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna. Därav tillhör Attendo ett annat kollektivavtal än Mölndals stad. I Attendo har man heltidmått 36,33 timmar per vecka för nattarbetare. I dagsläget kan Attendo inte svara på hur heltidsmåttet kommer att se ut för nattarbete på Lackarebäck. Det är en fråga som kommer att behandlas i dialog med Kommunal.

Hur ser schemaläggningen ut? Är det fasta scheman eller önskeschema?

Svar:

Det finns inga bestämmelser inom Attendo att visst typ av schema måste användas. Vanligtvis arbetar Attendo med fasta rullande scheman. Förändringar i scheman görs alltid i samråd med medarbetarna och facklig organisation.

Semester och förmåner

Behåller jag mitt friskvårdsbidrag?

Svar:

Friskvårdsbidraget hos Attendo är samma belopp som i Mölndals stad.

Hur många semesterdagar har man per år (hos Attendo)?

Svar:
Antalet semesterdagar överenskommes individuellt och utgör minst 25 semesterdagar per år. Har överenskommelse inte träffats om annat utgör antalet semesterdagar från och med det år medarbetaren fyller 40 år 31 dagar och från och med det år medarbetaren fyller 50 år 32 dagar.

Om jag har startat utbildning till undersköterska via äldreomsorgslyftet och väljer att gå över till Attendo, får jag då fortsätta med utbildningen?

Svar:
Ja, de som idag ingår i äldreomsorgslyftet får fullfölja i Attendos regi. Attendo tar över utbildningsplatserna.

Bemanning och verksamhet

Hur kommer nattbemanningen se ut?

Svar:

Attendo bemannar natten utifrån brukarsäkerhet vad gäller trygghet och behov samt i enlighet med IVO:s krav.

Har ni planer på att flytta nattpersonal till dag?

Svar:

Det finns in dagsläget inga planer på att omplacera nattpersonal till dag. Om Attendo skulle planera för annan nattbemanning än den som finns idag kan omplacering ske.

Vad är kraven på bemanning? Stämmer det att enligt lagen så får man inte vara ensam på en demens enhet?

Svar:

Enligt avtalet med Attendo ska Attendo säkerställa att äldreboendet och korttidsenheten är bemannat på ett sådant sätt att brukarna får de insatser som beviljats och att insatserna genomförs enligt den enskildes behov i genomförandeplanen. Bemanningen ska utgå i från den enskildes aktuella behov. Det ska finnas tillgång till personal dygnet runt, som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Detta i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 3 § i Socialtjänstförordning (2001:937) om bemanning på särskilda boenden för äldre personer och SKR-s rekommendation för arbetet med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre, Kvalitet i särskilt boende.

Svar:

Attendo har inte möjlighet att svara på specifika bemanningsfrågor så här tidigt i processen. Det finns en kalkyl för bemanningen, men det är en skiss som gjorts utifrån ritningar på huset och uppgifter om antal platser. Den slutgiltiga bemanningsplaneringen läggs i samråd med nuvarande enhetschefer då Attendo får information om nuvarande bemanning och övriga lokala förutsättningar. Generellt bemannar Attendo inte mindre än 3 personal på 16 boende.

Svar:

Omvårdnadspersonal, lokalvårdare, kökspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer ingår i verksamhetsövergången. Vid en verksamhetsövergång följer personalen med när en verksamhet byter arbetsgivare. I denna verksamhetsövergången kommer alla medarbetare inom ovannämnda yrkesgrupper att få göra ett aktivt val att tacka ja eller nej till att stanna kvar på Lackarebäck.

Kommer verksamhetens inriktning vara samma? Min pappa flyttade nyligen in på demensavdelning, kommer den avdelningen vara kvar? Riskerar boende flytt?

Svar:

I upphandlingsdokumentet och avtalet regleras de krav som kommunen ställer på leverantören, i det här fallet Attendo. Planen är att inriktningen och antalet demens- och somatikplatser kommer vara lika många i Attendos drift som det är idag i kommunal drift. De äldre som idag bor på Lackarebäcks äldreboende kommer fortsatt bo kvar i boendet.

Svar:

På Attendo ingår sjuksköterskor i den lokala organisationen, under verksamhetscheferna (nuvarande enhetschefer). Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor kommer därför att ha samma chef. Sjuksköterskorna kommer att utgå från Lackarebäck måndag-fredag. Under kvällar och helger har Attendo ett jour-team för sjuksköterskor i området Göteborg med omnejd.

Svar:

Hos Attendo ingår arbetsterapeut och fysioterapeut i den lokala organisationen under verksamhetschefen, precis som sjuksköterskorna. Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar däremot ofta mot flera boenden, och kommer därför finnas på plats ett visst antal dagar i veckan.

Svar: Attendo har inte möjlighet att svara på specifika bemanningsfrågor så här tidigt i processen. Det finns en kalkyl för bemanningen, men det är en skiss som gjorts utifrån ritningar på huset och uppgifter om antal platser. Den slutgiltiga bemanningsplaneringen läggs i samråd med nuvarande enhetschefer då Attendo får information om nuvarande bemanning och övriga lokala förutsättningar.

Svar:

Ja, Attendo arbetar med både aktiviteter i grupp och individuellt. Vi har en anställd aktivitetsansvarig som arbetar övergripande på våra särskilda boenden i Göteborg med omnejd. Lokalt på verksamheterna har vi flera aktivitetsombud som har ansvar för att planera aktiviteter på varje avdelning. När det gäller de individuella aktiviteterna blir kontaktmannens roll viktig, för att uppmärksamma den enskildes behov och önskemål.

Svar:

Nej. I Attendos organisation finns omvårdnadspersonal på varje avdelning, med ansvarsområde som inköpsombud. Det är inköpsombudet som kontinuerligt bedömer materialtillgången och därefter gör beställningar på material, efter behov.

Kommer Attendo ta bort efterrätterna för de boende på vardagarna?

Svar: Attendo strävar inte efter att förändra eller ta bort denna typ av arbetssätt som fungerar bra och uppskattas av brukarna på Lackarebäck. Attendo driver idag boenden där vi serverar efterrätter på vardagar.

Verksamhetsövergång

Varför vill ni inte ha in intresseanmälningarna redan nu?

Svar:

Staden, Attendo och de fackliga organisationerna vill ge er information och ge er goda förutsättningar att kunna fatta ett beslut. Attendo kommer att i mitten på maj skicka ut en blankett för intresseanmälan. Dessa kommer sen utgöra ett preliminärt underlag för stadens och Attendos planering.

Vad händer om 50 procent inte väljer att gå över till Attendo?

Svar:

Både Mölndals stad och Attendo hoppas att så många som möjligt väljer att följa med över till Attendo. Om så många väljer att inte följa med, då behöver Attendo gå ut med en annons och rekrytera. Det kan också innebära att Mölndals stad står med för många medarbetare och behöver vidta åtgärder för det. Därför försöker både staden och Attendo svara på era frågor så att ni har nödvändig information för att fatta ert beslut. Totalt sett kommer det inte bli färre möjligheter till anställning.

Svar:

Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 25 000 anställda i Sverige, Finland och Danmark. Läs mer på Attendos hemsida.

Svar:

Ja, i Mölndals stad har vi flera privata hemtjänstutförare inom ramen för lagen om valfrihet, LOV. Vidare har staden redan nu en privat utförare inom äldreboende. Berzelius äldreboende driftas sedan 2014 av Förenade Care.

Läs mer om hur staden upphandlar enligt lagen om valfrihet under Utförare inom vård och omsorg.

Får man vara med i Kommunal när man är anställd på Attendo?

Svar:

Ja. Attendo ser gärna att anställda är fackligt anslutna. I Sverige finns medbestämmandelagen (MBL) som reglerar den anställdes rätt att vara med i facket. Arbetsgivaren får inte hindra dig från att bli medlem eller att arbeta fackligt.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad