Frågor och svar om coronasmitta till vårdnads­havare

På den här sidan publicerar vi löpande beslut som påverkar skolverksamheten i Mölndal. Nu är det sommarlov och den här sidan kommer uppdateras om det kommer nya rekommendationer som påverkar förskolor och grundskolor i Mölndal. Annars kommer vi använda denna sida igen när det närmar sig för skolstart inför hösten.

Innehållet uppdateras löpande och är senast uppdaterat den 10 juni 2021. Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Avgifter och vistelsetid på förskola och fritidshem

Vid en eventuell stängning av förskola eller skola har regeringen beslutat att vårdnadshavare med samhällsviktiga yrken har fortsatt rätt till tillsyn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Om du är vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete och behövs där vid en eventuell stängning ska du föra en dialog med verksamhetsutövaren av samhällsviktiga verksamheten, det vill säga din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Om det beslutas att förskolan ska stängas ska kommunen betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift.

De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk gäller som vanligt att avgift debiteras.

Om det beslutas att förskolan ska stängas gäller att kommunen ska betala tillbaka avgiften, såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Om platsen som avtalet avser inte kan erbjudas kan kommunen inte ta ut en avgift. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

Är ditt barn friskt och symtomfritt är barnet välkommen till förskolan. Vid lindriga symtom ska barnet stanna hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska barn ska stanna hemma från förskolan.

Däremot kan varje förskola anpassa barnets vistelsetid och eventuellt låta barnen var utomhus under dagen. Detta avgör rektor på respektive förskola.

I den händelse av att förskolan har väldigt hög sjukfrånvaro bland personalen, kan rektor komma att vädja till vårdnadshavare som vistas hemma, att även hålla de egna barnen hemma. Skolförvaltningen prioriterar då omsorg för vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Vid en sådan åtgärd meddelar ansvarig rektor berörda vårdnadshavare.

Smitta, sjukdom med mera

Nej. Alla barn, oavsett ålder, ska stanna hemma vid minsta symtom. De vanligaste symtomen på covid-19 är:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder.

Om ditt barn uppvisar symtom under dagen på förskolan eller i skolan så kommer du som vårdnadshavare att bli kontaktad. Du kommer då bli ombedd att hämta ditt barn så fort som möjligt, eller be ditt barn att ta sig hem på ett smittsäkert sätt. Vi ber dig att hämta barnet så fort som möjligt för att förhindra en eventuell smittspridning på förskolan eller i skolan.

Vid fortsatt symtom kan det vara lämpligt att boka tid för testning för ditt barn. Är du osäker - kontakta 1177 Vårdguiden. Det finns särskilda regler om återgång till förskola, skola och andra aktiviteter vid sjukdom.

Västra Götalandsregionen rekommenderar sedan den 17 februari att engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Detta avser dock inte förskola eller klassrumssituationer i grund- och gymnasieskola. Barn och elever är inte drivande i smittspridningen av covid-19, men kan naturligtvis ibland smitta andra. Dock inte i sådan omfattning att generell munskyddsanvändning kan rekommenderas.

Vill pedagoger och skolpersonal använda munskydd eller visir får de göra det. Skolförvaltningen har skickat ut flergångsvisir till all personal som önskar använda det. Detta är en åtgärd som vidtagits för att stilla den oro som finns bland personalen där fysiskt avstånd inte kan hållas. Personal inom skola och förskola ska också kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Det är fortsatt viktigt att hålla avstånd till varandra och att ha en god handhygien.

Det är fortsatt mycket viktigt att du som vårdnadshavare håller ditt barn hemma från förskolan och skolan vid minsta symtom. Barnet ska även vara hemma om ni har bekräftad covid-19 i hushållet.

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att munskydd ska användas i kollektivtrafiken. Detta gäller för alla födda 2004 eller tidigare, alltså från 16 år och uppåt.

Det är ditt eget ansvar att se till att bära munskydd under de avsedda tiderna.

Läget är fortsatt ansträngt, osäkert och ändras fort. Vi följer smittspridningen noggrant och har avstämningar med rektorer och Smittskydd i Västra Götaland regelbundet.

Vid konstaterad smitta i barnets klass kommer du som vårdnadshavare att bli informerad. Du kommer att få ett informationsbrev som är viktigt att du läser. Informationen i brevet kommer från Smittskydd Västra Götaland och vi uppmanar dig att följa instruktionerna, för att förhindra en fortsatt smittspridning.

Om ditt barn insjuknar i covid-19 och testas positivt vill vi gärna veta det. Meddela rektorn på skolan att ditt barn är sjukt. Detta hjälper oss att fatta rätt beslut och vi kan föra tillförlitlig statistisk.

Bland annat ser vi över schemaläggning, anpassar klassrummens möblering, gör åtgärder för minska antalet vuxna vid lämning och hämtning. Vi har utvecklingssamtal och andra kontakter mellan vårdnadshavare och personal digitalt och anpassar matsituationen för att undvika trängsel. Handtvätt med tvål och vatten görs regelbundet. Alla skolor har fått handsprit. Vi uppmanar elever att, om möjligt, promenera eller cykla till skolan.

På förskolor sker hämtning och lämning utomhus, utanför förskolans lokaler. Inskolning av nya barn sker på ett covidanpassat sätt. Förskolans personal följer hygienrutiner noga.

För högstadieelever har vi just nu en kombinerad undervisningsform, där eleverna har både närundervisning och fjärr- och distansundervisning. Detta är en rekommendation från Smittskydd Västra Götaland och vi följer detta för att minimera risken för trängsel i skolans lokaler och i kollektivtrafiken.

På vissa skolor används också avståndsvärdar som påminner elever att hålla avstånd i situationer där trängsel kan uppstå, som exempelvis i matsalen eller i skolans korridorer.

Vid konstaterad covid-19 följer vi de rutiner som Smittskydd Västra Götaland tagit fram. Det innebär bland annat smittspårning och information till berörda vårdnadshavare (ofta en eller flera klasser eller barngrupper) om personen vistats i verksamheten med symtom.

Om ditt barn testas positivt för covid-19 måste rektor informeras. Det räcker inte att sjukanmäla via skola 24. Om en elev är konstaterad smittad har vårdnadshavare skyldighet att informera skolan om detta.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands handlingsplan vid konstaterad smitta av covid-19 på fritids, förskola eller skola. Rektor ansvarar enbart för att informera identifierade personer som i normalfall är klassen, lärare och / eller arbetslag.

Du kan bidra till minskad smittspridning genom att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, även om de är milda. Detta gäller både vuxna, barn och ungdomar. Provta dig vid symtom, även om de är milda.

Följ myndigheternas råd:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Lämna och hämta barn utomhus i så stor utsträckning som möjligt.
 • Håll avstånd, avstå från trängsel och undvik kollektivtrafik.
 • Håll dig uppdaterad och följ myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Nej. Folkhälsomyndigheten rekommenderar från och med den 1 december 2020 att alla barn i förskolan och grundskolan, som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, bör stanna hemma. Detta rekommenderas även äldre elever och vuxna att göra.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer är till för att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Vid positivt provresultat som visar på konstaterad covid-19 ska alla hushållskontakter, alltså hela hushållet (barn och vuxna) stanna hemma i minst sju dygn från det att personen har provtagit sig. Om du inte utvecklar symtom på covid-19 under de sju dagarna kan du återgå till förskolan, skolan eller jobbet. Du ska fortsatt vara vaksam på symtom i ytterligare sju dagar. Detta gäller alla i hushållet, såväl barn som vuxna. Vid positivt provresultat ska du som har covid-19 stanna hemma tills du är frisk, i minst sju dygn efter att du fått symtom, varav minst de två sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd. Om du är osäker på om du fortfarande smittar, rådgör med en läkare eller ring till 1177 Vårdguiden.

Som hushållskontakt till en person som testats positivt kommer du informeras om förhållningsregler till hushållskontakter. I Västra Götaland finns en lokal rekommendation som rekommenderar att du som är hushållskontakt (från gymnasieålder och äldre) som inte får symtom under tiden du är hemma, ändå provtar dig för covid-19 om den testade hushållskontakten visar sig ha covid-19. Provtagning ska ske 5-7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Kontakta din vårdcentral för provtagning. Stanna hemma tills du har fått ditt provsvar. Västra Götalandsregionen hänvisar till Smittskyddsläkarföreningens dokument covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter. Där kan du läsa mer om covid-19 och hur du som hushållskontakt ska förhålla dig till eventuell smitta i hushållet.

Läs mer om smittspårning hos Västra Götalandsregionen:

Om du som testat dig för covid-19 får tillbaka ett negativt provsvar så kan du återgå till förskola, skolan eller arbetet förutsatt att du är symtomfri. Det är viktigt att du följer myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd till andra, tvätta händerna och undvika platser där det är risk för trängsel som exempelvis kollektivtrafiken.

Om du tycker det är svårt att avgöra vad som gäller så har Smittskydd Västra Götaland tagit fram ett förtydligande dokument om regler för återgång till förskola, skola och andra aktiviteter vid sjukdom Pdf, 206.4 kB..

Övriga frågor

Resenärer som varit utomlands rekommenderas stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar. Detta för att det i flera länder har utvecklats nya varianter av viruset som orsakar covid-19.

Rekommendationerna om vad som gäller för testning när du kommit hem från din resa skiljer sig åt. Läs om vad som gäller för dig här:

De som arbetspendlar över den svenska gränsen rekommenderas att testa sig för covid-19 en gång i veckan.

I nuläget sker en kombination av närundervisning och distans- och fjärrundervisning för högstadieklasser åk 7-9 i staden. Vi följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer och rutiner, som anser att läget fortfarande är osäkert och kräver stor försiktighet. När situationen kräver det så kan det bli aktuellt att stänga särskilda förskoleavdelningar och skolklasser.

Smittsamheten mellan barn är betydligt lägre än mellan vuxna. Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast.

Familjecentralerna och de öppna förskolorna har inte kunnat ha sin vanliga verksamhet igång på länge på grund av pandemin. Sedan en tid tillbaka ordnas uppskattade barnvagnspromenader och nu finns också möjlighet till öppen förskola utomhus i mindre grupper.

Med anledning av skärpta allmänna restriktioner har kulturskolan gjort följande anpassningar för undervisning och grupper från och med 23 november 2020:

 • Vi ställer in undervisningen i större grupper och orkestrar helt och hållet. Detta för att inte samla för många människor på en gång och för att undvika trängsel i våra korridorer.

 • Undervisning i instrument/sång kommer inte att ske i grundskolans lokaler för att våra lärare inte ska föra smitta vidare mellan skolorna. Ditt barns lärare kommer att ta kontakt med dig för att ställa om undervisningen på ett lämpligt sätt.

 • Individuell undervisning och undervisning i små grupper om max 4 elever i kulturskolans lokaler på Fiskargatan fortsätter som vanligt om ditt barns lärare inte meddelar dig något annat. Gymnasieelever ska fortsätta att undervisas digitalt.

 • Vår förhoppning är att all verksamhet ska kunna starta upp igen så snart det är möjligt.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad