Frågor och svar om coronaviruset

För dig som arbetar i Mölndals stad.

Innehållet uppdateras löpande och är senast uppdaterat 2021-07-12.
Nytillkommet innehåll är gulmarkerat.

Krisberedskap

Vilka åtgärder vidtar Mölndals stad med anledning av coronaviruset?

Vi följer de nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Insatser och information på regional nivå samordnas av Länsstyrelsen. Med anledning av förbättrat läge avvecklades den formella krisledningen den 23 juni.

Hur ska vi agera på våra arbetsplatser för att minska smittspridningen?

För att undvika smittspridning ska våra arbetsplatser, om det är möjligt, se till att vi som jobbar i staden:

 • Håller avstånd till varandra. Tips: Ät inte lunch eller fika för tätt tillsammans, boka större mötesrum eller ha ett digitalt möte om det är möjligt.
 • Tvättar händerna regelbundet.
 • Arbetar hemifrån. Hör av dig till närmaste chef för att se vilka möjligheter som finns för dig.
 • Undviker onödiga resor i arbetet.
 • Kan anpassa arbetstider för att undvika resor i rusningstrafik. Detta råd är svårt att följa i flera av våra verksamheter. Tips till dig som har möjlighet är att utnyttja flextidsramen och börja eller avsluta arbetsdagen lite tidigare eller senare än du brukar.

Följ råden för att hindra smittspridning

Resor

Vad gäller för resor i tjänsten?

Vi avråder från icke nödvändiga resor i tjänsten, tänk igenom om resan är nödvändig. Undantag kan ges genom närmaste chef. Undvik att resa kollektivt om du kan.

Vad gäller om du har varit utomlands?

Om du har varit utomlands ska du följa de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller för hemkomst från det land du har besökt.

Från och med den 12 juli ska du som har varit utomlands du testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst. Rekommendationen gäller för resa till Sverige från alla länder utanför Norden. Om du har rest inom EU och har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomst till Sverige eller har haft covid-19 under de senaste sex månaderna är du undantagen från rekommendationerna.

Om du är osäker på vad som gäller för dig så ska du alltid stämma av med din chef. Som chef kan du alltid kontakta din HR-konsult för rådgivning.

Vad gäller om du har rest till ett land som UD avråder från?

Om du har rest in i Sverige från ett land som UD avråder från resor till är Folkhälsomyndighetens rekommendation att du ska testa dig så snart som möjligt efter ankomst och sedan testa dig igen efter fem dagar. Du ska även stanna hemma och undvika alla nära kontakter i sju dagar, detta gäller även om testerna visar att du inte har covid-19.

Om du har möjlighet att arbeta hemifrån gör du det. Om du inte kan arbeta hemifrån behöver du ta tjänstledigt, semester eller tillsammans med din chef komma överens om en annan lösning. Varken lön eller smittbärarpenning ges för de dagar du inte arbetar. Som chef kan du alltid kontakta din HR-konsult för rådgivning.

Vad gäller för fullvaccinerade?

Om du är fullvaccinerad och symtomfri behöver du inte testa sig för covid-19 eller stanna hemma från arbetet oavsett vilket land du återvänder från.

Om du har symtom på covid-19 efter din resa

Om du har symtom på covid-19 efter din utrikesresa ska du alltid testa dig och stanna hemma från ditt arbete.

Sjuk, befarad smittad eller orolig

Vilket stöd kan jag få som medarbetare om jag är sjuk eller orolig?

Är du sjuk med influensaliknande symtom kontaktar du din vårdcentral. Vid behov av annat stöd av Företagshälsovården kontaktar du din chef.

Är du i behov av samtalsstöd erbjuds personalstöd via Falck Healthcare. Det kan handla om allt från arbetsrelaterade problem, sociala problem, relationsproblem, livsstilsproblem, personlig kris eller sorg, till juridiska och ekonomiska problem.

Mer information och kontaktuppgifter.

Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Kan jag arbeta hemma då?

För möjlighet till distansarbete gäller förvaltningarnas egna rutiner. Hör av dig till närmaste chef för att se vilka möjligheter som finns för dig.

Jag har testat mig för covid-19. Vad gäller?

Under perioden som du väntar på ditt provsvar ska du vara hemma och sjukskriven. Kontakta din chef för mer information. Notera att detta inte gäller vid de tillfällen du ingår i en screening/smittspårning och testas utan symtom

Hur länge ska jag stanna hemma om jag har insjuknat?

Folkhälsomyndighetens riktlinjer är att du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista av dessa dagar och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dagar sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet.

Samma sak gäller om du tror att du har covid-19, men inte tagit några tester så att du vet säkert: du ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan går tillbaka till jobbet, men det behöver inte ha gått minst sju dagar sedan du blev sjuk. Under perioden som du är hemma är du sjukskriven. Under perioden som du är hemma symtomfri i väntan på att återgå i tjänst ska du vara sjukskriven. Kontakta din chef för mer information.

Har du konstaterad covid-19 i hemmet?

Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Stäm av med din närmaste chef om du kan jobba hemifrån. Du som inte kan arbeta från hemmet kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Då behöver du normalt ett läkarintyg, men det kravet är tillfälligt borttaget vid ansökan om smittbärarpenning med anledning av covid-19. Det gäller till och med den 30 september 2021.

Den som är fullvaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma om det gått två veckor sedan senaste vaccindosen.

Läs mer: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Vad gäller kring karens om jag blir sjuk?

Karensavdraget har slopats genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Under denna period kommer arbetsgivaren att göra karensavdrag som vanligt.

Från och med den 7 april 2021 kan du söka ersättning för karensavdraget retroaktivt från Försäkringskassan. Ansökan görs via Försäkringskassans e-tjänst och ersättningen betalas ut inom 3–5 arbetsdagar. Vid ansökan behöver du ange Mölndals stads organisationsnummer, det är: 212000-1363. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Från den 1 juni är ersättningen 804 kr före skatt för dig som är anställd. Under perioden april–juli ersätter staten de sjuklönekostnader som staden har och det är därför extra viktigt att rapportera sjukfrånvaro så snabbt som möjligt.

Vad gäller ifall jag tillhör en riskgrupp?

Arbetsgivaren har en skyldighet att arbeta förebyggande för att förhindra smittspridning och undvika ohälsa samt göra lämpliga förebyggande arbetsanpassningar. Ifall detta inte är tillräckligt och det inte finns möjlighet att arbeta hemifrån, så kan du ha rätt att vara hemma med ersättning från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Vilka riskgrupper som kan få ersättning, vilka villkor som måste vara uppfyllda samt hur du går tillväga när du ska söka ersättning kan du läsa om på Försäkringskassans webbplats.

Om du inte har möjlighet att söka ersättningen från Försäkringskassan eller behöver vara hemma längre än 90 dagar kan du undersöka med din chef om dina möjligheter att ta semester eller tjänstledigt från ditt arbete. Du kan behöva lämna ett läkarintyg till din chef för att styrka att du tillhör en riskgrupp.

Vad gäller för mig som är gravid?

Det är viktigt att du som gravid håller avstånd, undviker trängsel och är noga med handhygienen. Socialstyrelsen har gjort bedömningen att kvinnor som blir sjuka i covid-19 under den senare delen av graviditeten har en högre risk än andra att föda för tidigt. Därför bör graviditet under vecka 22-36 räknas som riskgrupp (om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20:e graviditetsveckan enligt Socialstyrelsen). Du som är gravid gör tillsammans med din chef en riskbedömning. Du kan få andra arbetsuppgifter och/eller bli omplacerad, möjligheten att jobba hemifrån ses över och du kan även bli förbjuden att arbeta.

Som gravid ska du inte vårda covidpatienter enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Är du gravid och arbetar med brukare som har covid-19 bör du kontakta din chef för att se över möjligheten till andra arbetsuppgifter.

Vad gäller kring läkarintyg?

Från och med den 15 december 2020 behöver du lämna läkarintyg från och med dag 22. Du behöver alltså inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. Läkarintyget ska lämnas till både Försäkringskassan och till arbetsgivaren.

Tänk på att om du varit sjuk och återgått i arbete men insjuknar inom fem dagar så måste du anmäla det direkt till Försäkringskassan om dina sjukdagar tillsammans överstiger 14 dagar. Efter 14 dagar betalas inte längre sjuklön från arbetsgivaren ut, utan du måste ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

För dig med krav på förstadagsintyg genom Previa (alltså läkarintyg redan vid första sjukdomsdagen):

För medarbetare med krav på förstadagsintyg erbjuder Previa nu tjänsten via telefon. Medarbetaren får därefter ett intyg med notering att kontakt har skett på telefon. Detta gäller vid symtom med feber, förkylning eller luftvägsbesvär och är en tillfällig åtgärd för att motverka smittspridning av coronaviruset.

Vilka är symtomen på viruset?

Det finns information om detta på 1177 och på Folkhälsmyndighetens webbplats.

Semester och ledigheter

Jag vill inte längre utnyttja min planerade semester, kan jag arbeta i stället?

Ta en dialog med din chef om möjligheten att återkalla eller avbryta din semester. Om det inte finns möjlighet att avbryta semestern så får du ha kvar din semester trots inställd resa. Tänk på att du måste ta ut din semester (minst 20 dagar) och eventuella extra dagar du fått genom semesterväxling innan årets slut.

Kan jag bli inbeordrad att arbeta på min lediga tid eller från min semester?

Arbetsgivaren kan beordra in medarbetare att arbeta på sin lediga tid om verksamheten kräver detta, till exempel om det finns mycket frånvaro på arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan också vid behov återkalla inplanerad semester och avbryta påbörjad semester. Ersättning för både övertid och avbruten semester är reglerat i kollektivavtalet.

Har jag rätt att återgå i tjänst om jag är tjänstledig/föräldraledig/studieledig – och har arbetsgivaren rätt att avbryta sådan ledighet?

För ledigheter som är lagstadgade (såsom föräldraledighet, studieledighet och ledighet för att bedriva näringsverksamhet) gäller de regler som står i berörd lag gällande om man som medarbetare kan avbryta dessa. Exempelvis kan föräldraledighet och studieledighet avbrytas i förtid på medarbetarens initiativ. Arbetsgivaren kan dock inte återkalla sådan beviljad ledighet. För tjänstledighet som inte är reglerat i lag finns inga rättigheter att återgå i tjänst.

Utöver ovan gället såklart att om båda parter (du och din chef) är överens kan ledigheten avbrytas i förtid men annars löper tjänstledigheten tiden ut. Mer information finns på Intranätet - Ledighet, semester och frånvaro och kontakta din chef om detta är aktuellt.

Frågor om semesterresa utomlands, se Resor.

Möten och distansarbete

Vad gäller för distansarbete?

Du som kan arbeta hemifrån bör göra det. Att arbeta hemifrån föregås alltid av en dialog med chefen och det är chefen som fattar beslut om det är möjligt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Läs mer på intranätet.

Hur ska vi hantera möten och arbetsplatsträffar?

Du som befinner dig fysiskt på arbetsplatsen behöver tänka på att i möjligaste mån hålla avstånd till andra. Ha i första hand digitala möten. Måste ni genomföra ett fysiskt möte, boka en stor lokal med mycket utrymme och möjlighet att sprida ut sig, ni kan även dela upp er i mindre grupper eller ha mötet utomhus. Varje person som kallar till ett möte eller APT får själv göra en bedömning utifrån aktuella förutsättningar. Utgångspunkten är att verksamheten ska fungera men så klart att hindra smittspridning. Fundera på risker med mötet och hur riskerna kan minimeras.

Vad gäller APT regleras dessa i samverkansavtalet så om ni ser behov av att göra några förändringar vad gäller dessa så glöm inte att göra facken delaktiga. Tänk på att APT är en viktig källa till information och frågor.

Täcker arbetsgivarens försäkring olyckor som händer under distansarbete?

Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) i de fall det sker en olycka och olyckan har ett direkt samband med det arbetet du ska utföra. Viktigt att se över sin hemförsäkring eftersom AFA-försäkring endast gäller vid uppgifter som är direkt kopplat till arbetet.

Jag jobbar hemifrån men har problem med min uppkoppling. Vad ska jag göra?

En del medarbetare som arbetar hemifrån under pandemin har problem med att uppkopplingen inte räcker till. Mölndals stad kan erbjuda uppkoppling via mobiltelefon. Mer information via din chef eller intranätet.

Vad ska man tänka på generellt när människor vistas tillsammans?

Oavsett var du befinner dig bör du tänka på att undvika folksamlingar och trängsel. På arbetsplatsen ska vi hålla avstånd till varandra, både under arbetet, i möten eller i exempelvis lunchrum och på fika. Sprid ut er. Se över möjligheten att dela upp er i mindre grupper, eller boka större lokal med mer utrymme.

Evenemang och större möten

Ställer staden in större evenemang?

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vi har anpassat oss efter detta, ställt in ett antal större evenemang eller gjort dessa digitala.

Hygien och smittspridning

Hur kan jag skydda mig från att bli smittad eller att smitta andra?

För att skydda dig själv och andra mot covid-19 bör du följa dessa råd:

 1. Stanna hemma om du är sjuk eller känner lindriga symtom som halsont, hosta eller snuva. Stanna hemma minst två dagar efter det att du blivit frisk.
 2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.
 3. Använd handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 4. Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 5. Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 6. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
 7. Tänk på att inte besöka äldre om du är sjuk eller har sjukdomssymtom.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten

Vaccin

Kan jag vaccinera mig på arbetstid?

Om du får tid för vaccinering på arbetstid kan du, i överenskommelse med din chef, få ta ditt vaccin på arbetstid. Om du däremot får en tid utanför din arbetstid utgår ingen ersättning från arbetsgivaren.

Vad gäller om jag drabbas av biverkning eller skada vid vaccination?

Enligt Försäkringskassan kan biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats vara en arbetsskada som ska anmälas till Försäkringskassan. En förutsättning är att vaccineringen har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Du som medarbetare anmäler som vanligt i Stella och anmälan skickas sedan vidare till FK.

Övriga frågor – om skola stänger, jobba i andra verksamheter

Mina barns skola stänger och jag behöver vara hemma. Får jag vara hemma med lön?

Från och med den 25 april 2020 kan du få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av covid-19 fastän ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Regeringen har beslutat om en tillfällig regeländring som ska gälla som längst till den 30 september 2021. Detta gäller även när ditt barn får distansundervisning under tiden som skolan är stängd.

Du får ersättning för vård av barn (vab) om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas. Det gäller

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk.

Om det blir personalbrist, kan jag bli beordrad att hjälpa till/jobba i annan verksamhet än mina ordinarie arbetsuppgifter?

Enligt Sveriges kommuner och regioner är frågan om att säkra bemanning i verksamheterna en av de viktigaste frågorna. Vissa verksamheter har mindre arbetsbelastning än vanligt medan andra har mer.

Det finns möjlighet för arbetsgivaren (se Allmänna bestämmelser § 6) att genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge medarbetare arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att medarbetaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. Om detta sker kommer du att behålla din nuvarande lön.

Om min arbetsplats stänger, vad ska jag göra då?

I de flesta fall hoppas staden kunna hantera att du då får andra arbetsuppgifter. En del arbete kan också bedrivas på distans eller under andra former. Blir detta aktuellt kommer din chef informera om vad som gäller.

Om du som timvikarie är bokad på ett pass har du rätt till ersättning om verksamheten stänger och du inte kan arbeta någon annanstans.

Kan jag bli inbeordrad att arbeta på min lediga tid?
Arbetsgivaren kan beordra in medarbetare att arbeta på sin lediga tid om verksamheten kräver detta, till exempel om det finns mycket frånvaro på arbetsplatsen. Ersättning för både övertid och avbruten semester är reglerat i kollektivavtalet.

Vad gäller för mig som chef om jag just nu jobbar mycket på grund av coronaviruset?

Chefer i Mölndals stad har som grund förtroendearbetstid. Det innebär att du som är chef har ett ansvar för att planera din egen arbetstid. I vissa perioder arbetar man mer än sin ordinarie arbetstid och i vissa perioder arbetar man mindre. Det innebär också att man inte har rätt till övertidsersättning, alltså att man inte har rätt till övertidsersättning vid arbetstoppar eller om man behöver gå in och arbeta under beredskapstid.

Undantag från ovan kan finnas men ska undvikas. Eventuella undantag ska stämmas av med HR-konsult på förhand och klargöras från överordnad chef vid anställningstillfället. Om du som chef upplever att arbetssituationen är ohållbar som en följd av coronaviruset får du ta stöd av din chef för att titta på lösningar för avlastning.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad