Snöröjning

När snön och halkan kommer är det många mil kommunala gator och vägar som ska snöröjas. Trottoarer samt vissa trappor och gångbanor och sina egna ytor ska fastighetsägare skotta.

Snöröjning med hjullastare

Under vinterperioden har staden beredskap dygnet runt. Vi övervakar gatorna och prenumererar på detaljerade väderprognoser för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid. Staden och dess entreprenörer har många olika fordon som står redo att halkbekämpa och snöröja våra gator.

Plötslig ishalka kan uppstå snabbt, då hinner vi inte halkbekämpa förebyggande. Vid risk för halka har du ett ansvar att gå och köra försiktigt!

Prioritering vid snöröjning av gator

Mölndal prioriterar först:

 • huvudcykelvägarna
 • branta backar
 • gator med kollektivtrafik
 • stora huvudvägar.

När dessa gator är snöröjda påbörjas övriga gator, bostadsgator och de gångvägar som kommunen ansvarar för. Efter att det slutat snöa ska bostadsgatorna vara helt färdiga efter 24 timmar om det kommit mindre än 10 centimeter snö, se mer i tabellen längre ner.

Halkbekämpning påbörjar vi så fort det är risk för halka. Halkbekämpning sker oftast med saltlake.

Mölndal sköter om sina gator, det finns gator och vägar som till exempel Trafikverket, fastighetsägare eller samfälligheter sköter om.

Så kör plogbilen

Det går inte att säga exakt hur lång tid det tar att snöröja eller när vi plogar din gata.

Tabellen nedan ger dig en ungefärlig uppfattning om tidsåtgången efter att det slutat snöa. Tiderna gäller vid ett normalt snöfall, under 10 centimeter. När det fortfarande snöar någonstans i kommunen tar snöröjningen längre tid.

Åtgärdstider vid snöröjning

Plats för snöröjning

Åtgärd inom,
efter att det slutat snöa

Trafikleder samt gator och vägar med kollektivtrafik

4 timmar

Busshållplatser

4 timmar

Huvudcykelvägar

4 timmar

Serviceboenden och skolor

5 timmar

Mölndals Parkerings AB:s parkeringsplatser

6 timmar

Bostadsgator, och övriga gator, vara framkomliga

12 timmar

Bostadsgator, helt klara

24 timmar


Vinterväghållning av cykelvägar

Största delen av huvudcykelnätet i Mölndal sopas och saltas genom metoden som kallas sopsaltning. Vid större snömängder plogas cykelbanorna istället för att sopas. Lokala cykelvägar plogas och eventuellt grusas. Cykelvägar längs Trafikverkets vägar sköts av Trafikverket.

Vi saltar cykelvägarna så fort det finns risk för halka för att du ska kunna resa säkert.

Vi strävar efter att vara färdiga med huvudcykelvägarna klockan 06.30 på morgonen respektive klockan 16.00 på eftermiddagen, tiderna kan dock inte garanteras om snöfallet pågår. Vid stora snömängder och pågående snöfall tar snöröjningen längre tid.

Vem sköter snöröjningen av skolor och förskolor?

Kommunens fastighetstekniker och vaktmästare sköter snöröjningen i samarbete med entreprenörer.

 • Kommunens personal ansvarar för att hålla entréer och gångar närmast byggnaderna rena.
 • Entreprenörer sköter de större ytorna, exempelvis parkeringsplatser och tillfartsvägar.

Först körs alltid förskolorna sedan skolor och andra platser.

Så fungerar snöröjningen

Det här kan du som förälder förvänta dig av snöröjningen:

 • Entréer och tillfartsvägar ska hållas så rena och breda att det går att gå och dra barnvagn.
 • Vid behov halkbekämpas samtidigt dessa stråk med flis (grus) eller salt.

Salt och flis i tö

Salt och flis efterfrågas även när det är plusgrader. Men det skapar tyvärr problem:

 • Saltar vi så rinner det rakt ner i våra dagvattenbrunnar utan att ge någon effekt.
 • Strör vi ut flis så sjunker den igenom slasket och gör därmed ingen nytta.

Därför går det inte att garantera ett halkfritt underlag varje dag, även om vi gör allt vi kan. Bra skor och att ta det försiktigt är det enda som rår på svår halka.

Detta sköter de olika aktörerna om

Det finns olika aktörer som ansvarar för gator, vägar och trottoarer. Till exempel ska fastighetsägare sköta om trottoarer. Reglerna kring fastighetsägaransvar står i Föreskrifterna om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Staden ansvarar för de kommunala gatorna, busshållplatser, huvudcykelvägar, övriga cykelvägar och vissa gångvägar.

Snöröjning och halkbekämpning av trottoarer ansvarar oftast inte Mölndals stad för, det är fastighetsägarens ansvar.

Mölndals stad sköter även snöröjningen på många av stadens allmänna platser, till exempel lekplatser och torg samt serviceboenden och skolor. På uppdrag sköter vi snöröjningen på Mölndals Parkerings ABs parkeringsplatser.

Fastighetsägare ansvarar för sina ytor, till exempel parkeringsplatser, uppfarter med mera men även vissa ytor som tillhör Mölndals stad.

 • Fastighetsägare har ansvar att snöröja och halkbekämpa trottoarer utanför sin fastighet.
 • Om trottoar saknas räknas en meter av vägen som gångyta som fastighetsägaren ska sköta om.
 • Om det råkar bli vallar under snöröjningen av gatan ansvarar du som fastighetsägare för att göra öppningar i dem. Du kan också behöva skotta trottoaren igen.
 • Fastighetsägare ska se till att is och snö inte kan rasa ner på gående från tak och liknande.

Fastighetsägare är också ansvariga för gångbanor och trappor som ligger inom 7 meters avstånd från fastigheten.

Reglerna kring fastighetsägaransvar står i Föreskrifterna om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Fastighetsägarens ansvar för snöröjning.

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på sina vägar.

I Mölndal är det:

 • E6/E20
 • Söderleden
 • Benarebyvägen
 • Gamla riksvägen söder om Spårhagavägen
 • Hällesåkersvägen
 • Norra Hällesåkersvägen
 • Spårhagavägen väster om Fågelstensvägen
 • Västra Eskilsbyvägen
 • Älvåkersvägen

Trafikverkets vinterväghållning.

Det finns områden där samfälligheter ansvarar för gatorna och gångbanorna, då ansvarar de även för snöröjningen och halkbekämpningen.

Om du bor på en gata som sköts av en samfällighet ska du fråga dem vad du som fastighetsägare ska sköta om.

Vem sköter gatan?

Genom att söka på din adress i Mölndalskartan kan du se vem som ansvarar för vinterskötseln av gatan och vad som räknas som fastighetsägaransvar. Klicka ut beskrivningen till vänster när du öppnat kartan.

Fastighetsägares ansvar för snöröjning och halkbekämpning

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad