Ungdomsenkäten Lupp

Enkäten Lupp genomförs bland ungdomar i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Syftet är att få en samlad bild av hur ungdomar upplever sin livssituation i hemmet, i skolan och på fritiden.

Lupp 2020

Hösten 2020 genomförde unga i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet enkäten.

Lupp står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Undersöknigen genomförs för att vi som kommun ska få kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter.

Resultatet av Lupp 2020 Mölndal Pdf, 1.5 MB. kommer att används som ett verktyg vid planering av verksamheter för barn och unga. Resultatet av undersökningen kommer både att användas för fortsatt dialog med unga och som ett underlag när det kommer till beslut i kommunens verksamheter.

Över 180 kommuner har någon gång genomfört enkäten och cirka 100 kommuner gör det återkommande – Mölndals stad är en av dessa och det är vi stolta över.

Frågorna i enkäten ger Mölndals stad en inblick i hur kommunens unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och hur de ser på sin egen framtid. Det är frivilligt att delta i undersökningen som kommer att genomföras på skoltid. Vill du lära dig mer om LUPP så kika på filmen från MUCF.

  • Tack vare LUPP har Mölndal stad kunnat se skillnader i ungas levnadsvillkor, alltså de förutsättningar som gör att unga har möjligheter och makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen.

  • Tack vare LUPP har vi sett att många unga i Mölndal har goda levnadsvillkor, men att det också finns de som inte har det. Det har bland annat lett till att Mölndals stad startat ett projekt för att öka unga tjejers psykiska hälsa.

  • Tack vare LUPP har kommunens politiker uppmärksammat ungdomspolitiska frågor ännu mer, alltså alla de områden som påverkar ungas liv som exempelvis hälsa, inflytande, skolgång, fritidsvanor och framtidsvisioner.

Tack vare LUPP kan Mölndal bli en bättre kommun för unga att leva och bo i!

Resultat och analys av Lupp 2017

I Göteborgsregionen var det nio kommuner som genomförde Lupp-enkäten samtidigt under hösten 2017. Resultatet sammanställdes i en rapport på lokal nivå och en på regional nivå.

Ungdomars analys av Lupp 2017

Tre gymnasieungdomar har utifrån Luppresultatet fått formulera egna tankar och förslag på vad man i staden kan göra för att öka samhällsengagemanget och det politiska intresset bland unga. Deras rapport finns att läsa nedan.

Resultat och analys av Lupp 2013

Lupp genomfördes förra gången 2013. Då var det sex kommuner i regionen som deltog. Resultatet från den enkäten går att läsa om via följande länkar:

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad