God man

En god man är en enskild person, en lekman, som inte är anställd av kommunen. God man fungerar som en representant av samordnande karaktär för den hjälpbehövande snarare än en praktisk utförare av tjänster.

Med andra ord kan gode mannens uppgift vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor.

Godmanskapet är frivilligt och kan inte beslutas mot någons vilja.

Vanliga former av godmanskap

God man på grund av hälsoskäl - Den vanligaste formen av godmanskap är för personer som på grund av sin hälsa inte kan sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller få en god omvårdnad. Den som behöver hjälp eller närmsta anhörig till den hjälpbehövande kan ansöka om god man. Ansökan ställs till tingsrätten som beslutar om godmanskap. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av god man till överförmyndaren.

God man för ensamkommande flyktingbarn - När barn kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd får de en god man som även fungerar som tillfällig vårdnadshavare. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket eller av kommunens socialtjänst. Godmanskapet beslutas av överförmyndaren.

Undantagsformer av godmanskap

God man i förmyndares ställe - om förmyndaren blir sjuk eller dör kan en god man utses tillfälligt. Godmanskapet beslutas av överförmyndaren.

God man vid motstridiga intressen - används vid bland annat rättstvister och när underårig/enskild vuxen person och dennes förmyndare/god man eller förvaltare har del i samma dödsbo. Godmanskapet är tillfälligt och beslutas av överförmyndaren.

God man för bortavarande kända eller icke kända arvingar - Överförmyndaren beslutar om godmanskapet.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan
Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
Göteborgsvägen 11-17
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontider
måndag - onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00

Välkommen att kontakta oss
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post. Du kan lämna in handlingar hos Kontaktcenter i stadshuset i Mölndal.

Dela på:

Senast uppdaterad