Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen är Mölndals stads ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala organisationen.

Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.

Kommunstyrelsen leder stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om och har även rätt att fatta många beslut på egen hand.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter

  • Leda och samordna kommunens angelägenheter
  • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Under kommunstyrelsen finns fem utskott.

Verksamhetsplan

Nämnden beslutar varje år om en verksamhetsplan. Planen är ett styrdokument.

Möten

Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång i månaden, men inte i juli. Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år i samband med de allmänna valen och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad