Avgifter för vård och omsorg

Du som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en omsorgsavgift för de insatser du får i form av service, omsorg och stöd. Avgifterna på den här sidan gäller från 1 februari 2024 till 31 januari 2025.

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service samt hälso- och sjukvårdsinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar enligt följande lagstiftningar:

LSS = lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SoL = socialtjänstlagen
HSL = hälso- och sjukvårdslagen

Om avgifter

Du som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende betalar en avgift för de insatser du får i form av service, omsorg och stöd. Hur mycket du ska betala beror på vilket stöd du behöver och vad du har för avgiftsutrymme.

Mölndal stad har rätt att ta ut avgifter för beviljade insatser enligt kapitel 8 i socialtjänstlagen. I lagen regleras vilken högsta avgift, även kallad maxtaxa, som kommunerna får ta ut. Maxtaxans belopp förändras varje år.

Mölndals stads avgiftssystem och kostnader för mat har beslutats av kommunfullmäktige. Avgifter och minimibelopp grundar sig på regeringens fastställda prisbasbelopp som fastställs varje år.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som blir kvar när din boendekostnad och minimibelopp har dragits från din inkomst efter skatt.

Avgiftsutrymmet är vad du maximalt kan betala i avgift för vård, omsorg och service, upp till maxtaxan.

Om du lämnar in dina inkomstuppgifter via e-tjänst gör vi en individuell beräkning av din avgift så att den är anpassad till dina ekonomiska förutsättningar. Du kan också räkna ut din preliminära omsorgsavgift via e-tjänst.

Så räknar vi ut ditt avgiftsutrymme

+ Nettoinkomst per månad (inkomst efter skatt)
+ Nettoinkomst av kapital
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
Minimibelopp
– Boendekostnad/hyra per månad
= Avgiftsutrymme per månad

Nettoinkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, taxerad inkomst av kapital samt vissa andra inkomster som till exempel bostadstillägg. Förvaltningen skickar ut en inkomstförfrågan i januari och räknar om avgiftsunderlaget i februari varje år.

Om din inkomst eller boendekostnad ändras under året ska du meddela oss för att få rätt avgift.

Minimibelopp 2024

För dig som bor i eget boende

Ålder

Ensamstående

Sammanboende

18-64 år

7 768 kr/månad

6 338 kr/månad

Över 65 år

7 062 kr/månad

5 762 kr/månad

För dig som bor i äldreboende

Ålder

Ensamstående

Sammanboende

18-64 år

8 597 kr/månad

7 166 kr/månad

Över 65 år

7 891 kr/månad

6 590 kr/månad


Minimibeloppet ska täcka utgifter för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, köksredskap och läkemedel.

Minimibeloppet fastställs med hänsyn till det nationellt beslutade basbeloppet och ändras varje år.

Kommunen kan i vissa fall sänka minimibeloppet, exempelvis om du bor i särskilt boende där hushållsel ingår i hyran.

Individuellt höjt minibelopp

Du kan få ett högre minimibelopp om du har högre kostnader. Exempelvis dyrare mat på grund av matabonnemang, kostnader för god man eller försörjningsplikt för barn.

Kostnaden ska vara varaktig, vilket betyder minst sex sammanhängande månader. Beloppet måste även uppgå till minst 5 % av aktuellt minimibelopp.

Boendekostnad

Om det är möjligt beräknar vi din boendekostnad utifrån faktisk kostnad. Är det inte möjligt använder vi samma schabloner som Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av bostadstillägg.

Boendekostnaden delas lika mellan samtliga vuxna i hushållet.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp = minimibelopp + boendekostnad

Med förbehållsbelopp menas det belopp som du har rätt att ha kvar av egna medel, innan kommunen får ta ut avgift för stöd, service och omsorg.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och din boendekostnad och varierar beroende på ålder, civilstånd, hemmavarande barn och boendekostnader.

Negativt avgiftsutrymme

Om det totala förbehållsbeloppet överstiger din nettoinkomst uppstår ett så kallat negativt avgiftsutrymme.

Får du ett negativt avgiftsutrymme kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd i Mölndals stad.

Kommunen betalar inte ut pengar till dig för att du ska uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Civilstånd

För makar med gemensamt hushåll beräknas avgiftsutrymmet på makarnas sammanlagda ekonomiska förhållanden.

Har enbart ena maken insatser beräknas avgiftsutrymmet på hälften av makarnas sammanlagda ekonomiska förhållanden.

Vid beräkning av avgiftsutrymmet för sambo tar vi endast hänsyn till inkomsten för den person som har insatserna.

Maxtaxa

Maxtaxan på 2 575 kr per månad är den högsta avgiften du betalar för omsorgsinsatser. En del kostnader ingår dock inte i maxtaxan, exempelvis mat och hyra.

Hjälp för dig som bor hemma

Du som bor i egen bostad, även kallat ordinärt boende, betalar för de insatser du får upp till maxtaxan per månad. Måltider och hyra ingår inte i maxtaxan.

Hemtjänst

 • Omsorg och service: 320 kr/timme

Insatser från hemtjänsten kan bestå av omsorg och/eller service. I omsorgen ingår till exempel stöttning och hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, dusch, måltider, trygghetsbesök och sociala aktiviteter. Serviceinsatser avser främst städning, inköp av daglig- och apoteksvaror samt tvätt och klädvård.

Du betalar endast avgift för den tid du har fått insatsen. Alla insatser från hemtjänsten ingår i maxtaxan.

Avboka insats minst två dagar innan
Om du önskar avboka en enstaka, planerad hemtjänstinsats måste du anmäla detta minst två dagar innan insatsen ska utföras. Annars behöver du betala för den tiden som den planerade insatsen skulle utförts. Kravet på att anmäla avbokning minst två dagar innan gäller inte vid sjukhusvistelse.

Trygghetslarm

 • Trygghetslarm: 309 kr/månad

Du betalar per månad för att ha trygghetslarm. Kostnaden för trygghetslarm är fast och påverkas inte av frånvaro. Det innebär att du betalar för trygghetslarmet även om du exempelvis är bortrest. Kostnaden för trygghetslarm ingår i maxtaxan.

Trygghetslarmet ska återlämnas till Mölndals stad när beslutet upphör. Borttappad eller ej återlämnad larmklocka debiteras med 995 kr. Ej återlämnad basstation debiteras med 3 860 kr.

Matleverans

 • Kyld mat: 60 kr/portion
 • Dessert: 12 kr/portion

Du kan få färdiglagad mat hem till dig.

Hälso- och sjukvård

 • Hälso- och sjukvård: 463 kr/månad

Du som bor i egen bostad, men inte kan ta dig till vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, kan få kommunal hälso- och sjukvård. Det innebär att du får vård och behandling hemma av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Kostnaden för hälso- och sjukvård ingår i maxtaxan.

Trygg hemgång

 • Omsorg och service: 85 kr/dag

Du betalar per dag för den omsorg och service du får i hemmet när du beviljats Trygg hemgång. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.

Korttidsplats

 • Omsorg och service: 85 kr/dag

Du betalar per dag för den omsorg och service du får när du beviljats korttidsplats (85 kr/dag). Du betalar dock aldrig mer än maxtaxan per månad.

 • Mat på korttidsenheten: 147 kr/dag

Du betalar per månad för helpension (frukost, lunch och middag). Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på korttidsenheten. Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Växelboende

 • Omsorg och service: 85 kr/dag

Du betalar per månad för personlig omvårdnad och service på växelboende. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på växelboendet.

 • Mat på växelboende: 147 kr/dag

Du betalar per månad för helpension, frukost, lunch och middag. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på växelboendet. Ankomstdygnet är avgiftsbelagt och hemgångsdygnet är avgiftsbefriat.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

 • Måltider: 76 kr/dag

Dagverksamheten är avgiftsfri, men du betalar för måltider per dag. I kostnaden för måltider ingår frukost, lunch, dessert och mellanmål.

Funktionsnedsättning

Det här gäller för dig som har en funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet

 • Lunch 44 kr/dag

Daglig verksamhet är avgiftsfri, men du betalar för lunch per dag.

Avgift för placerade barn under 18 år

Enligt SoL är föräldrar skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader när ett barn under 18 år vårdas utanför det egna hemmet, exempelvis på korttidsvistelse eller bostad med särskild service.

Det belopp som föräldrarna ska betala är inkomstbaserat men får för respektive förälder inte överstiga:

 • 1 673 kr/månad för barn upp till 11 år
 • 1 823 kr/månad för barn mellan 11-14 år
 • 2 223 kr/månad för barn från och med 15 år

Föräldrars skyldighet att betala avgift för barn som placerats av kommunen upphör när barnet fyller 18 år.

För skolungdomar som vistas på annan ort räknas ersättningsbeloppet på 9 månader, från september till maj. Detta görs oavsett om vistelse sker i juni och augusti. Däremot görs inga avdrag för övriga lovvistelser i hemmet.

Matkostnader

För barn och ungdomar vid korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Barn och ungdomar med korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS, som läger, stödfamilj, korttidshem och kontaktfamilj enligt LSS, betalar för enskilda måltider enligt följande tabell:

Matkostnader år 2023

Ålder

0-3 år

4-12 år

13-20 år

> 21 år

Heldag

52 kr

77 kr

100 kr

120 kr

Frukost

9 kr

15 kr

19 kr

24 kr

Lunch

15 kr

23 kr

31 kr

36 kr

Mellanmål

5 kr

7 kr

9 kr

12 kr

Middag

19 kr

30 kr

39 kr

47 kr

Bostad med särskild service enligt LSS och SoL

Du kan beviljas bostad med särskild service enligt lagarna socialtjänstlagen (SoL) eller LSS.

Omsorgsavgift
Om du har beslut enligt SoL betalar du 2 575 kronor/månad.
Du som har beslut enligt LSS betalar ingen avgift.

Mat
Du betalar själv för den mat du äter i bostad med särskild service. Du kan välja om du vill köpa in och tillaga mat på egen hand eller om du vill göra det gemensamt med övriga i boendet.

Om du bor på ett boende där mat ingår, till exempel gymnasieplacering på annan ort, betalar dina föräldrar kostnaden i enlighet med avgift för placerade barn under 18 år.

Hyra
Hyran betalas separat och regleras genom hyreslagstiftningen.
Är du under 18 år betalar du ingen hyra i bostad med särskild service. Du börjar betala hyra när du beviljas aktivitetsersättning i juli månad det år du fyller 19 år eller när du får en annan inkomst.

Plats på korttidsboende

 • Omvårdnad och service: 85 kr/dag

Om du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd som inte kan tillgodoses i hemmet kan du beviljas plats på korttidsboende. Måltider ingår inte i omsorgsavgiften.

 • Mat i korttidsboende: 147 kr/dag

Du betalar per månad för helpension, frukost, lunch och middag. Kostnaden betalas som en dagavgift för de dagar du är på korttidsboendet.

Äldreboende

 • Omvårdnad och service: 2 575 kronor/månad
 • Måltider: 4 472 kronor/månad

Du betalar omsorgsavgift för den omvårdnad och service du får i särskilt boende för äldre. Måltider ingår inte i omsorgsavgiften. Hyran betalas separat och regleras genom hyreslagstiftning.

Avdrag vid frånvaro

Om du bor någon annanstans i minst 30 dagar i sträck, exempelvis hos anhöriga, behöver du inte betala omsorgsavgift för den tid du är frånvarande.

Du måste anmäla din frånvaro till ansvarig samordnare minst en vecka innan avfärd för att du ska slippa betala avgift för hela frånvaron. Avdrag på omvårdnadsavgiften görs tidigast den åttonde dagen efter att anmälan har inkommit.

Vid sjukhusvistelse behöver du inte anmäla frånvaro. Omvårdnadsavgiften minskas automatiskt med ett dygnsbelopp från första dagen du vistas på sjukhus.

Avdrag för matkostnad vid frånvaro

Du måste anmäla din frånvaro till ansvarig samordnare minst en vecka innan avfärd för att du ska slippa betala matkostnad för hela frånvaron. Avdrag för matkostnad görs tidigast åtta dagar efter att anmälan har inkommit.

Vid sjukhusvistelse behöver du inte anmäla frånvaro. Matkostnaden minskas automatiskt med ett dygnsbelopp från första dagen du vistas på sjukhus.

Jämkning för dubbla boendekostnader

Om du får dubbla boendekostnader i samband med flytt till särskilt boende eller biståndsbedömt trygghetsboende så kan du ansöka om jämkning. Det innebär att du kan få lägre avgifter och kostnader i upp till max tre månader från inflyttningsdatum. Från inflyttningsdagen har du tre månader på dig att ansöka om jämkning.

För att du ska kunna få jämkning måste uppsägning av hyresavtal, alternativt försäljning av bostad, ske snarast möjligt efter att du flyttat in på ett särskilt boende. Jämkningen upphör så snart hyresrätt hyrts ut till annan hyresgäst alternativt egen bostadsrätt eller hus är sålt.

Ansök om jämkning via e-tjänst eller blankett. Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter Mölndal om du behöver hjälp.

Om du beviljas jämkning regleras beloppet genom avdrag på omsorgsavgiften och matkostnaden på kommande fakturor från vård- och omsorgsförvaltningen.

Högre pension

När make/maka flyttar till ett särskilt boende kan makarna ha rätt till en pension motsvarande pensionen för en ensamstående, vilket ger högre garantipension.

Kontakta Pensionsmyndigheten för att ändra din pension, 0771-776 776

Övrigt

Bostadstillägg och bostadsbidrag

Om du behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för boende kan du ansöka om bostadstillägg och bostadsbidrag.

Du som är ålderspensionär ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776. Övriga ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan, 0771‑524 524.

Du får ett skriftligt beslut om avgifter

Du får ett skriftligt avgiftsbeslut. I beslutet kan du se ditt avgiftsutrymme och hur vi har räknat ut den avgift du ska betala. Avgifterna debiteras en månad i efterskott.

Du kan överklaga

Du har rätt att överklaga eller begära omprövning av ditt avgiftsbeslut om du tycker att något är fel. I ditt avgiftsbeslut står det hur du gör.

Du ska skicka in din skriftliga överklagan eller begäran om omprövning inom tre veckor från det att du tagit del av ditt avgiftsbeslut till:

Mölndals stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 MÖLNDAL

Om inte vård- och omsorgsförvaltningen finner skäl till att ändra beslutet kommer överklagan att skickas vidare till Förvaltningsrätten för vidare prövning.

Kontakta våra kommunvägledare på Kontaktcenter Mölndal om du vill ha hjälp med att överklaga.

Återkrav och återbetalning

Om du betalat för låg omsorgsavgift för att du eller ditt ombud lämnat in felaktiga inkomstuppgifter har kommunen rätt att ställa krav på att du betalar tillbaka mellanskillnaden. Om kommunen tagit ut för hög avgift ska det korrigeras och beloppet återbetalas till dig.

Betala med autogiro eller e-faktura

Du kan betala dina avgifter med autogiro eller e-faktura. Ansökningsblankett för autogiro kan hämtas på Mölndal stads hemsida eller via Kontaktcenter.

E-faktura kan beställas via formulär på molndal.se, via e-post till efaktura@molndal.se eller via din egen bank.

Faktura

Fakturan skickas ut i mitten av månaden och den ska vara betald senast den sista i månaden. Fakturan avser de insatser som du fick under föregående månad.

Exempel:
Du får insatser i februari. Fakturan för dessa insatser skickas till dig omkring den 15 mars. Du måste betala fakturan senast den 31 mars.

Kontaktcenter Mölndal

Till oss på Kontaktcenter Mölndal kan du vända dig med alla dina ärenden och frågor kring kommunens service. Våra kommunvägledare tar emot och besvarar frågor via e-post, telefon, sociala medier. Du kan också besöka oss i stadshuset.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad